↑ Powrót do Biblioteka

Regulamin czytelni

Prawo korzystania z czytelni.   1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły. 2. Czytelnia jest czynna od poniedziałku do piątku : 7.30 – 16.00 3. Do czytelni należy wchodzić spokojnie, aby nie przeszkadzać innym użytkownikom biblioteki. Wierzchnie okrycia oraz torby należy pozostawić w wyznaczonym przez bibliotekarza miejscu. 4. W czytelni obowiązuje cisza. 5. Korzystający z czytelni obowiązany jest każdorazowo wpisać się do zeszytu obecności.
The very best barometer of the clients' enjoyment is our faithful clients. If the undergraduate profits to your company to play with it repeatedly buy essay cheap Every cost effective special essay, term paper, investigate report, document, reviews or talk is written and published from scratch, one by one, and based upon all of your current tips and criteria
 Korzystanie ze zbiorów. 1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism oraz zbiorów wypożyczalni. Do dyspozycji czytelników są również znajdujące się w czytelni stanowiska komputerowe. 2. Z księgozbioru i czasopism uczniowie mogą korzystać tylko na miejscu, nie mogą wynosić ich poza czytelnię. 3. Czytelnik ma dostęp do książek i czasopism znajdujących się w czytelni tylko za pośrednictwem bibliotekarzy. 4. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi. 5. Warunki korzystania z Internetu określa odrębny regulamin.  Poszanowanie książek. 1. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta, a dostrzeżone uszkodzenia natychmiast zgłasza bibliotekarzowi. 2. Nie wolno robić jakichkolwiek notatek na marginesach materiałów, z których się korzysta.