Kuźnia kreatywności

Autor

 Piotr Rompa

Fotorelacja

Pokaz Woda

Opis Innowacji Pedagogicznej

Kreatywność jest pojęciem odmienianym dziś przez wszystkie przypadki. Jest potrzebna w życiu gospodarczym, społecznym, osobistym oraz w edukacji. Jest drogą do sukcesu, ale domaga się projektowego myślenia i odejścia od tradycyjnego nauczania w szkole. Kreatywne myślenie projektowe jest szansą na osiągnięcie jakościowo innych od dzisiejszych i wysokich efektów edukacji.   Innowacja ma na celu  objęcie zajęciami treningu kreatywności uczniów klas podstawowych i uczniów Gimnazjum nr 1 w Starogardzie Gdańskim. Pragnę wdrożyć taki styl, który łączy w sobie wiedzę, wyobraźnię i twórcze myślenie. Pracujący w ten sposób uczestnik, ucząc się dowolnego przedmiotu zarazem uczy się myślenia. Z doświadczenia widzę też długofalowe korzyści płynące z treningu twórczości przynoszą wymierne skutki, bowiem kreatywność w obecnych czasach jest istotną wartością nie tylko w szkole ale także w codziennym życiu, przyszłej pracy. Często pomysły: nowe, innowacyjne są najcenniejsze. Sądzę, że uczestnicy tych zajęć staną się bardziej otwarci na nowe doświadczenia i wykażą większą samodzielność w planowaniu i wykonywaniu powierzonych im zadań. Zakładam, że elementy twórczości zaowocują lepszymi wynikami w nauce, a może pozwolą na odkrycie nowych umiejętności i zdolności poszczególnych uczniów.

Cel innowacji:

Wspieranie postawy twórczej przez rozwijanie twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów, kształtowanie ekspresji twórczej oraz uczenie pokonywania przeszkód emocjonalno - motywacyjnych. Współczesny świat wymaga od ludzi twórczej aktywności, tak więc kształcenie ludzi twórczych stało się zadaniem szkoły.

 Opis zasad innowacji,

Innowację planowana jest dla uczniów klas podstawowych i uczniów Gimnazjum nr 1w Starogardzie Gdańskim, więc jej odbiorcami są przyszli uczniowie gimnazjum i jej uczniowie. Przewiduje, że po przeprowadzeniu naszej innowacji uczniowie będą szukali kreatywnych rozwiązań podczas procesu edukacyjnego. Ich zachowanie nie będzie bierne i pasywne nawet w sytuacjach trudnych, zawsze będą szukali innych, lepszych alternatywnych rozwiązań. Innowacja będzie odbywała się raz w miesiącu po 1 godzinie lekcyjne i będzie trać cały rok szkolny. Innowację będą prowadzić uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1, którzy przeszli trening innowacji oraz będą się dokształcać.

 Uwagi dotyczące przebiegu zajęć.

- przewiduje zajęcia raz w miesiącu – po 2 godziny przez cały rok szkolny. - wykorzystywane będą metody aktywizujące i techniki twórcze. Będą one wyzwalać w uczniach inwencję i kreatywność - wybrane spotkania będą przebiegać z wykorzystaniem zasobów pracowni komputerowej, technicznej. - zajęcia związane z ćwiczeniami fizycznymi realizowane będą w świetlicy lub sali gimnastycznej. - uczniowie w grupach będą musieli wykonać jedną pracę długoterminową  

Cele kształcenia:

a) Poznanie  siebie i własnych umiejętności interpersonalnych - uświadamianie uczestnikom ich potencjału twórczego; - wzmacnianie poczucia własnej wartości, wskazywanie „mocnych stron”; - wspomaganie rozwoju społecznego; - współdziałanie w dążeniu do celu, którego jest wspólne dzieło, czy pomysł. - praca w grupie;   b)      Motywacje - rozbudzanie motywacji do podejmowania działań twórczych.   c)      Myślenie kreatywne - rozwijanie płynności myślenia (płynność słowna, płynność pojęciowa, płynność skojarzeniowa, płynność ekspresyjna); - rozwijanie giętkości myślenia (giętkość spontaniczna i giętkość adaptacyjna); - rozwijanie oryginalności myślenia.   d)      Przezwyciężanie przeszkód - przezwyciężanie sztywności w spostrzeganiu i myśleniu; - rozwijanie myślenia niestereotypowego; - kształtowanie umiejętności myślenia niekonwencjonalnego.

 Spodziewane efekty.

- poprawa umiejętności dotyczących sprawności intelektualnych a w tym: szybkości myślenia, płynności, giętkości i oryginalności. - rozwijanie wyobraźni, myślenie niekonwencjonalne. - poprawa koncentracji, uwagi. - lepsze poznanie siebie, swoich możliwości. - poprawa umiejętności z zakresu funkcjonowania społecznego, współdziałania w grupie. - uruchomienie aktywności w procesie uczenia się, uczy się i rozwiązuje problemy w sposób samodzielny i niekonwencjonalny, - rozwijanie ciekawy świata i ludzi, - rozwijanie spostrzegawczości i wrażliwy na problemy, - podejmuje się zadań trudnych, które pociągają go i motywują do pracy, - ulepszenie umiejętności szukania rozwiązań lepszych, nowych, oryginalnych, - uaktywnienie odporności na krytykę,