↑ Powrót do Przepisy wewnętrzne

Prawa dziecka w szkole

Podstawowe prawa i wolności człowieka, a więc i ucznia, obejmują: • prawa i wolności osobiste do życia, tożsamości narodowej, swobody myśli, sumienia, wyznania, wyrażania poglądów, do życia bez przemocy psychicznej i fizycznej, • prawa socjalne do pracy, ochrony zdrowia, wypoczynku i czasu wolnego, • prawa kulturalne do korzystania z dóbr kultury, do informacji, • prawa polityczne do stowarzyszania się i pokojowych zgromadzeń. • uczeń korzysta ponadto ze szczególnych uprawnień, które gwarantuje mu szkoła. Szczegółowy katalog praw i obowiązków ucznia określa statut szkoły. Prawa dziecka w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Starogardzie Gdańskim. 1. Prawo do znajomości swoich praw; każdy uczeń ma prawo do wiedzy o należnych mu prawach i procedurach, jakie mu przysługują w razie ich naruszenia. 2. Prawo do swobody wyrażania swoich myśli i przekonań, także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób. 3. Prawo do rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań; uczeń zdolny, po spełnieniu określonych warunków, ma prawo do indywidualnego toku lub programu nauki. 4. Prawo do wyrażania własnych opinii i poglądów; uczeń ma prawo do swobodnej wypowiedzi. Zawiera ono swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania wszelkich informacji w dowolnej formie. 5. Prawo do ochrony prywatności życia rodzinnego i tajemnicy korespondencji; oznacza to, że wszelkie informacje będące w dyspozycji wychowawcy i innych nauczycieli na temat życia prywatnego ucznia, nie mogą być rozpowszechniane. Czytanie bądź publiczne odczytanie listu ucznia bez jego zgody jest naruszeniem tajemnicy korespondencji. 6. Prawo do życia bez przemocy fizycznej i psychicznej mówi, że każdy uczeń ma prawo do poszanowania jego godności. Ma również prawo być jednakowo oceniany i traktowany bez względu na wygląd zewnętrzny, status rodzinny czy społeczny. Wszelkie kary, jakie stosuje się w szkole, muszą być zapisane w statucie szkoły i nie mogą naruszać jego nietykalności i godności osobistej. 7. Prawo do informacji to prawo ucznia do jawnej i umotywowanej oceny, a także do wiedzy o zasadach oceniania i klasyfikowania, jak również o możliwościach odwołania się od ustalonej oceny. 8. Prawo do ochrony zdrowia; uczeń może domagać się stworzenia higienicznych warunków nauki, a także zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły. 9. Prawo do nauki określa naukę w szkołach publicznych jako nieodpłatną, nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. W przypadku trudności w nauce uczeń ma prawo do pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 10. Prawo do wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach szkolnych np. działalność w samorządzie uczniowskim, wydawanie gazetki szkolnej. 11. Prawo do otrzymywania pomocy materialnej; każdy uczeń, będąc w trudnej sytuacji materialnej, po spełnieniu określonych warunków, ma prawo do otrzymywania pomocy materialnej w postaci posiłków, stypendium, zasiłku losowego. 12. Prawo zrzeszania się daje możliwość przynależności do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły, a także poza nią; w przypadku ucznia niepełnoletniego o przynależności decydują rodzice. 13. Prawo do odwołania się od decyzji wychowawcy, nauczyciela, rady pedagogicznej i dyrektora szkoły oznacza, że każdy ma prawo składać wnioski i skargi w interesie własnym, jak i innych osób. 14. Prawo do ochrony swojej własności; każdy uczeń ma prawo do poszanowania własnego mienia. 15. W przypadku łamania praw, uczeń z pomocą rodziców może odwołać się od krzywdzącej go decyzji do dyrektora szkoły, do organu prowadzącego szkołę (urząd miejski) lub organu nadzorującego (kuratorium oświaty), a także do rzecznika praw dziecka.
The best possible indication of our clients' total satisfaction is our devoted end users. Any time a individual earnings to company to play with it repeatedly write my essay for cheap Virtually every sensibly priced tailor made essay, school assignment, preliminary research paper, record, critique or dialog is crafted on your own, one at a time, and consistent with your instructional materials and needs
Status prawny ucznia określają przepisy: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o Prawach Dziecka oraz statut gimnazjum