Przygoda z teatrem i filmem

 

OPIS  INNOWACJI  PEDAGOGICZNEJ

pt.,, Przygoda z teatrem i filmem”

 
 
 1. 1.      Uzasadnienie  potrzeby  innowacji: 
           
        Zasadność realizacji innowacji pedagogicznej w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Starogardzie Gdańskim pn. „Przygoda z teatrem i filmem” wypływa m.in. z chęci uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej, jak również  z potrzeby obcowania ze sztuką wysoką jaką  jest teatr i masową- film. Gimnazjum, w którym będzie realizowana innowacja, funkcjonuje w mieście, gdzie nie ma  teatru i w związku z tym młodzież  ma ograniczony dostęp do instytucji tego typu.  Oczywistym jest fakt, iż młody odbiorca większość czasu spędza na oglądaniu programów telewizyjnych lub przed ekranem komputera, co nie zawsze  przynosi pozytywne skutki. Alternatywą dla takiego spędzania czasu wolnego staną się zajęcia przewidziane w opracowanej innowacji pedagogicznej która jest propozycją rozszerzenia treści z zakresu edukacji teatralnej i filmowej, a jej wdrożenie nastąpi na zajęciach pozalekcyjnych w formie kółka teatralnego, wyjazdach do teatru, konkursach recytatorskich, apelach i akademiach. Ważnym czynnikiem przy doborze tematu innowacji  była obserwacja i diagnoza młodzieży, która w dobie komputerów, ogromnego rozwoju techniki, chętnie  uczestniczy w zajęciach dodatkowych  pozwalających  na swobodne rozwijanie inwencji twórczej, wyrażanie swoich myśli i uczuć, jak i kreowaniu scenicznej rzeczywistości i wcielaniu się w różne role. Realizacja założeń innowacji dotyczącej teatru i filmu uważamy za potrzebne również z innego powodu, a mianowicie będzie ona  stanowić także  uzupełnienie oferty zajęć pozalekcyjnych w szkole, co stworzy możliwości  rozwijania zainteresowań młodzieży, a w życiu dorosłym świadomego i aktywnego udziału w życiu kulturalnym.  
 
 1. 2.      Cele  innowacji  pedagogicznej:
         
 • przygotowanie uczniów, jako twórców i odbiorców,                do świadomego i krytycznego udziału w kulturze,
 • wzbudzanie zainteresowań sztuką teatralną i filmową,
 • poszerzenie wiedzy związanej z teatrem i filmem,
 • zainspirowanie uczniów do twórczości scenicznej i filmowej,
 • rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej,
 • nabywanie  ogłady i kultury osobistej w  obcowaniu                     ze sztuką,
 • wspieranie wszechstronnego i harmonijnego  rozwoju uczniów poprzez kontakt z teatrem i filmem,
 • przygotowanie uczniów do odbioru kultury wysokiej i kultury masowej,
 • rozwijanie prawidłowych relacji interpersonalnych                          i umiejętności pracy w grupie,
 • uwrażliwianie na kulturę żywego słowa,
 • doskonalenie umiejętności werbalnego  i niewerbalnego wyrażania myśli i uczuć,
 • rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i poczucia estetyki,
 • wskazanie atrakcyjnych sposobów spędzenia czasu wolnego.
 
 1. 3.      Spodziewane  efekty:
                     
Uczeń: -        orientuje się w  kulturze masowej i wysokiej, -        jest wdrożony do aktywności twórczej, -        rozpoznaje wartości uniwersalne w teatrze i filmie, -        jest dobrze przygotowany do świadomego i krytycznego obcowania z kulturą wysoką i  masową, -        łączy teorię z praktyką  dotyczącą powstawania scenariuszy sztuk teatralnych przy tworzeniu  własnego scenariusza, -        umie pracować  w grupie, -        przekazuje różnorodne treści dzięki nabytym umiejętnościom scenicznym i filmowym, -        potrafi wyrazić własną opinię na temat obejrzanego spektaklu lub filmu, -        umiejętnie stosuje  techniki zapamiętywania, -        angażuje się i osiąga wysokie wyniki w konkursach recytatorskich, -        świadomie wykorzystuje materiały źródłowe, w tym technologię informacyjną, -        poprawnie stosuje pojęcia związane z teatrem i filmem w języku mówionym i zna ich znaczenie, -        umie wykreować  postaci zgodnie ze scenariuszem utworu, -        umiejętnie wyraża emocje i uczucia za pomocą gestu, ruchu i mimiki, panuje  nad własnymi emocjami, stosuje w praktyce zasady właściwego zachowania się w teatrze, kinie, -        ma poczucie więzi ze społecznością lokalną i uczestniczy w jej życiu, -        stosuje w praktyce nabytą wiedzę i umiejętności aktorskie.
 
 1. 4.      Sposoby  ewaluacji :
         
  Ewaluacja programu „Przygoda z teatrem i filmem” dokonywana będzie na bieżąco poprzez analizę oczekiwań                    i obserwację zachowań młodzieży. Ponadto: *uczniowie będą prezentować samodzielnie zebrane informacje, wykonane prace, inscenizacje teatralne, nagrywać krótkie scenki filmowe, wykonywać  prezentacje multimedialne; *planowane są także dyskusje, ankiety ewaluacyjne; *młodzież weźmie udział w konkursach wiedzy o teatrze i filmie, jak również recytatorskich, festiwalach i przeglądach teatralnych i filmowych, wyjazdach do teatrów i wyjściach do kina oraz w przygotowaniu przedstawień prezentowanych na apelach i w czasie akademii.  
Autorzy: Joanna Chadaj Joanna Szutkowska- Rajewska Czas realizacji: 2013- 2016 Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Starogardzie Gdańskim