Z turystyką na Ty

OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

 

 Założenia

Głównym założeniem programowym klasy turystycznej będzie przekazanie wiedzy turystycznej w konfrontacji z zadaniami terenowymi, krzewienie zdrowych zasad społecznych jak również propagowanie regionu starogardzkiego jako naturalnego zaplecza turystyczno – rekreacyjnego dla dużej aglomeracji trójmiejskiej.  

 Cele

  Celem głównym jest aktywny, samodzielny o wysokiej świadomości turystyczno – rekreacyjnej młody człowiek.   Cele szczegółowe: propagowanie aktywności, która przyczyni się do podnoszenia aktywności całego społeczeństwa. Duży nacisk będzie kładziony na zdobywanie szerokiego oglądu turystycznego tak aby uczniowie bez problemu odnajdowali się w turystyce regionu, kraju, świata. W dalszych etapach edukacji nacisk będzie kładziony na praktyczne wykorzystywanie map, przewodników, publikacji regionalnych.  

Metody i formy pracy

  Uczeń powinien zdobywać samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela potrzebne wiadomości i kształtować lub nabywać odpowiednie umiejętności. Do realizacji celów edukacyjnych stosowane będą różne formy i metody ruchu, praca indywidualna, praca w grupach (biegi na orientację, spływy kajakowe. Wykłady – prezentacja materiału przez nauczyciela, pogadanki, dyskusje, zajęcia ćwiczeniowe, zadania terenowe. Współpraca z organizacjami pozarządowymi  takimi jak Kociewski Klub Turystyczny oraz Centrum Aktywnego Wypoczynku jak i przedmiotem około turystycznym np. parkami krajobrazowymi czy parkami narodowymi.  

Planowane efekty

  Uczestnik zajęć powinien rozwinąć swoje umiejętności w zakresie:
 • czytanie informacji z map,
 • korzystanie z przewodników turystycznych,
 • wyszukiwanie atrakcji turystyczno – rekreacyjnych z internetu,
 • znać atrakcje turystyczne w regionie,
 • znać zasady w biegach na orientację,
 • znać zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

 

Uczestnik zajęć powinien umieć

 
 • poprawnie analizować informacje na mapie,
 • stosować wiedzę teoretyczną dotyczącą turystyki w zadaniach praktycznych,
 • samodzielnie zdobywać wiedzę na temat atrakcji turystycznych,
 • samodzielnie radzić sobie w terenie dla bezpiecznego przeżycia w awaryjnych sytuacjach i warunkach bez korzystania z cywilizacji

Ewaluacja

  Aby sprawdzić efektywność naszych działań planuję:
 • systematyczne rozmowy z prowadzącymi i uczestnikami zajęć,
 • prowadzenie dokumentacji zajęć, wyjść i wyjazdów,
 • uczestnictwo w konkursach i biegach na orientację,
 • umieszczać notatki z działań  na stronie internetowej szkoły.