Budżet szkoły

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

NA 2017 ROK   

 
Rozdział Nazwa rozdziału Plan na 2017 r. (w zł)
80110 Gimnazja 3.669.827
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9.000
80148 Stołówki szkolne 152.199
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 443.662
85154 Ochrona zdrowia 10.875
85401 Świetlice szkolne 110.881
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 800
92605 Kultura fizyczna i sport 50.000
Ogółem 4.447.244

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

NA  2017  ROK

 
Rozdział Nazwa rozdziału Plan na 2017 r. (w zł)
80110 Gimnazja 8.100
80148 Stołówki szkolne 33.000
Ogółem 41.100